من در جهانی زندگی می کنم که در ان خوش نیستم، حال چه می شود، خود را بکشم، نه شماری به راستین و افرادی زیادی به دروغ میگن خدا رحمتش کند.خدای رو میگن که دیروز بهش کفر گفتن. نه، من خودکشی نمی کنم. ولی در بار اول خویش را جاودانه می کنم...