نگریستن(نگاه کردن) به زندگی زیباترین کاریست که انجام می دهم. روانشناسی به این نگریستن اگه در موضع خود فرد باشد، "خودکاوی" میگن. ولی من دیگر کاوی کرده ام. در مورد حرف های در کنار یکدیگر که زده میشه.
زمانی که مامانم و خاله ام در کنار هم هستن و بعد از احوالپرسی و پرسش های مختصری از اهالی خانه که کجا هستند به سراغ مبحث اصلی می روند یعنی در مورد نکوهش دیگری که در آن مکان و زمان حضور دارد یا ندارد. شاید بگید:نمیری این همون غیبته ولی اشتباه نکنید. غیبت زمانی که شما در پشت فردی دروغ و تهمت بزنید ولی خانواده من اینگونه نیستن و مدام همدیگر را نکوهش می کنن که چرا آن تصمیم را گرفته ای بی آن که دنبال راه چاره ای در سکوت باشند.
دلیلی اصلی این که اینروزها صحبت و مشورت کردن به نتیجه ای منتهی نمی شود همین است. تغییر در رویکرد هر چه باشد در ابتدا چون می پندارید آن درست است بسیار دشوار به نظر می رسد که هست ولی ارزش یک بار امتحان کردن را دارد.
امتحان آن مجانی است.