ما کنج نشینان، به خوشی خود خوشیم، با ما چکار دارید؟ ، دست خوبان دیده ایم.

ما خلوت نشینان، به درد خویش دوا داریم، پرسش نمی خوایم، راه حل نمی خواهیم.

ما تاریک نشینان، از چشم دیده ها پریم، آدریس نمی خواهیم، راهور نمی خواهیم.

ما عُشاق نشینان، میخانه را پیموده ایم، همدم نمی خواهیم، همراز نمی خواهیم.