چه کسی می داند؟!
چه کسی می پرسد؟!
بعد از این علامت های سوال
چه کسی
نگاهش را بر می گرداند؟!